Regulamin - City Sports

I. Ogólne zasady korzystania z usług Klubu City Sports 4 People.

 • Każda osoba przebywająca na terenie naszego klubu lub dokonująca rezerwacji kortów/zajęć grupowych, akceptuje niniejszy regulamin.
 • Każdy klient OBOWIĄZKOWO musi posiadać CZYSTE oraz ZMIENNE na hali (nie w domu, nie w aucie) obuwie z jasną podeszwą przed wejściem na korty do badmintona oraz squasha a także na sale fitness. Brak czystego obuwia zmiennego może skutkować nie wpuszczeniem klienta na korty oraz sale fitness.
 • Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu a także zabrania się przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
 • Klienci korzystający ze sprzętu należącego do Klubu City Sports 4 People, są zobowiązani do poniesienia pełnej odpowiedzialności materialnej w przypadku zniszczenie, uszkodzenie lub zaginięcia. Klient zobowiązany jest wówczas do pokrycia 50% wartości rynkowej nowego sprzętu.
 • Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług klubu za pisemna zgodą rodzica lub opiekuna, który ponosi pełna odpowiedzialność.
 • City Sports 4 People oraz pracownicy obsługi nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez należytego dozoru.
 • Z oferty klubu mogą korzystać osoby, który nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wzmożonej aktywności fizycznej.
 • City Sports 4 People oraz obsługa nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub inny uszczerbek na zdrowiu każdej osoby korzystającej z obiektu spowodowane zaniedbaniem stanu zdrowia i braku konsultacji z lekarzem a także za kontuzje i urazy wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 13, poz.883 z pzm), Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do personalizacji Bazy Klientów City Sports 4 People oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęć, filmów itp.) w celach marketingowych – wysyłania wiadomości SMS,e-mail (newsletter), komunikacja telefoniczny podczas wydarzeń sportowych (np.liga, turniej,maraton fitness).
 • City Sports 4 People sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

 

II. Zasady korzystania z zajęć fitness w Klubie City Sports 4 People.

 

 • Zajęcia fitness trwają od 45 do 55 minut, przy czym zajęcia specjalistyczne typu Joga trwają 75 minut.
 • Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku, gdy liczba zapisanych osób na zajęcia jest mniejsza niż 4 osoby. Klub zobowiązuje się wówczas do poinformowania SMSem osób zapisanych na minimum 1,5h przed rozpoczęciem zajęć.
 • Na zajęciach fitness obowiązuje wcześniejsza rezerwacja, telefoniczna, e-mail, przez stronę lub aplikację.
 • Karnety fitness są ważne 30 dni od daty zakupu.
 • Karnety są wystawiane imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby.
 • Każdy klient raz w roku może zawiesić karnet na 14 dni bez podawania przyczyny lub 2 razy na 7 dni.
 • Nieobecność na zarezerwowanych zajęciach należy odwołać nie później niż 4 godziny przed rozpoczęciem zajęć, brak zgłoszenia skutkuje obciążeniem klienta kosztem 30 zł.
 • Klient, który trzykrotnie nie odwoła swojej rezerwacji i nie poniesie w/w kosztów, zostaje pozbawiony możliwości rezerwacji miejsc na zajęciach.
 • Na zajęcia fitness należy mieć odpowiedni strój oraz zmienne, czyste obuwie sportowe.
 • Klub City Sports 4 People zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku, cennika oraz kadry instruktorskiej a także odwołania zajęć.

 

III. Zasady korzystania z kortów i szkółek/treningów w Klubie City Sports 4 People.

Rezerwacja kortów.

 • Klient może dokonywać rezerwacji osobiście w recepcji City Sports 4 People, telefonicznie lub e-mailem oraz przez stronę lub aplikację. W celu dokonania rezerwacji wymagane jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu e-mail. Dane są niezbędne do weryfikacji rezerwacji.
 • Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczonej od pełnej godziny zegarowej. Istnieje możliwość zarezerwowania kortu od połowy godziny o ile istnieje taka możliwość w grafiku rezerwacji kortów.

Odwoływanie rezerwacji kortów i szkółek/treningów.

 • Klient zobowiązany jest powiadomić recepcję klubu odwołaniu rezerwacji nie później niż 8 godzin przed rozpoczęciem szkółek/treningów badmintona/ squasha
 • Klient zobowiązany jest powiadomić recepcję klubu o odwołaniu rezerwacji kortów (squash/badminton/tenis stołowy) nie później niż 24 godzin przed terminem rezerwacji.
 • Klienci, którzy nie odwołają rezerwacji w wyznaczonym terminie, zobligowani są do poniesienia 100% kosztów wynajęcia kortu, szkółki/treningu według obowiązującego cennika.
 • Klient, który trzykrotnie nie odwoła swojej rezerwacji i nie poniesie w/w kosztów, zostaje pozbawiony możliwości rezerwacji w naszym klubie, a Jego rezerwacje są automatycznie odwołane.

 

Stała rezerwacja kortów:

 • Stała rezerwacja zgodnie z regulaminem musi być odwołana na 24h przed rozpoczęciem rezerwacji.
 • Nie odwołanie rezerwacji dwukrotnie nie na czas, skutkuje obciążeniem klienta tymi rezerwacjami oraz anulowanie tych rezerwacji.
 • Wstęp na korty dozwolony jest tylko w czystym obuwiu zmiennym na jasnej podeszwie lub podeszwie typu non-marking (podeszwa kauczukowa), przeznaczonej do sportów halowych, która nie pozostawia śladów na podłodze. Używanie innego obuwia niesie za sobą konsekwencję wyproszenia z kortów bez zwrotu opłaty za kort, jak również możliwością obciążenia klienta kosztami czyszczenia nawierzchni.
 • Zabrania się wnoszenia na korty napojów słodkich i gazowanych, ręczników papierowych i podobnych przedmiotów mogących zanieczyszczać korty.
 • Ze względów bezpieczeństwa i higieny zabrania się gry bez koszulki lub/i bez butów.
 • Zabrania się wnoszenia na korty i pozostawiania na jego podłodze zegarków, butelek z wodą, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.
 • Na kortach do squasha zaleca się posiadanie okularów ochronnych.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

 • Zakładając konto w City Sports 4 People sp. z o.o.  Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez City Sports 4 People sp. z o.o. Swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: City Sports 4 People sp. z o.o. , 51-318 Wrocław, ul.Zakrzowska 21, NIP: 9452174861, REGON: 122915334.
 • Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, obrony lub dochodzenia w sprawie praw lub roszczeń, któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych.
 • W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera, Komunikacja SMS, Komunikacja telefoniczna w celu kontaktu z klientem.
 • Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom)
 • Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 • Dane osobowe Klienta są przechowywane w okresie trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu. W celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w szczególności przepisów podatkowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez klienta sprzeciwu.
 • Klient ma prawo do dostępu do swoich wszystkich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta, w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy.